Idź do
REGULAMIN PARKINGÓW WPN

 1. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 2. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w czasie parkowania i nie odpowiada za pozostawiony na parkingu pojazd, jego wyposażenie ani inne rzeczy pozostawione przez użytkownika pojazdu.
 3. Parking jest niestrzeżony, płatny 7 dni w tygodniu 24h.
 4. Z wyłączeniem autokarów i busów służących do przewozu osób, obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 t.
 5. Postój na parkingu WPN możliwy jest po uprzednim wykupieniu biletu parkingowego
 6. w jednym z parkometrów WPN, które znajdują się na terenie Parku Narodowego lub poprzez system moBiLET.
 7. Bilet zakupiony w dowolnym parkomacie WPN zachowuje ważność na każdym parkingu WPN.
 8. Pojazdy posiadające kartę parkingową osoby niepełnosprawnej mogą parkować nieodpłatnie.
 9. Korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową odpowiednio dla danego planowanego czasu postoju pojazdu, według wskazań wynikających z informacji umieszczonych w cenniku i na parkometrze.
 10. Dowodem uiszczania opłaty parkingowej jest bilet parkingowy, wydany przez parkometr lub system moBilet po uiszczeniu opłaty parkingowej, zawierający kwotę wniesienia opłaty oraz czas opłaconego postoju. Bilet parkingowy należy umieścić za przednią szybą wewnątrz pojazdu w miejscu widocznym dla służ kontrolnych lub oznaczyć pojazd winietą systemu moBilet.
 11. W przypadku nieuiszczenia opłaty za parkowanie pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 80,00 zł. Opłata dodatkowa zostaje obniżona do kwoty 50,00zł, pod warunkiem uiszczenia jej w terminie 7 dni kalendarzowych od daty wystawienia wezwania.
 12. Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany w dokumencie (wezwaniu) wystawionym przez służby kontrolne.
 13. Nieopłacona w terminie opłata dodatkowa będzie dochodzona w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych Właściciela Pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Korzystający z parkingu zostanie obciążony dodatkowo kosztem pozyskania danych Właściciela Pojazdu z CEPiK w wysokości przewidzianej w § 6 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 września 2001 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Pojazdów (Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1166 z późn. zm.), a także kosztami postępowania egzekucyjnego i windykacji.
 14. W przypadku kolizji i wypadków drogowych powstałych na terenie parkingu obowiązują zasady Prawa o ruchu drogowym.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

OBOWIĄZUJĄCY CENNIK OPŁAT

Opłacanie czasu parkowania następuje proporcjonalnie do wartości użytej monety/monet lub wartości zadeklarowanej.

Parkingi są płatne 7 dni w tygodniu, 24 h/dobę.

Płatności można dokonać w parkometrach oraz za pomocą aplikacji moBilet.

Hasło do wpisania w aplikacji moBILET: Wielkopolski Park Narodowy.

Bilet zakupiony na parkingu lub w aplikacji obowiązuje na terenie wszystkich parkingów w Wielkopolskim Parku Narodowym.
Samochody osobowe
Opłata za pierwsze dwie godziny
6 zł
Opłata całodzienna
10 zł
Autokary/busy
Opłata całodzienna
30 zł