Idź do

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego, zatem konieczna jest edukacja wszystkich w tym zakresie
Zasada nr 9 Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska (1994)


Trzeba ludzi uczyć w granicach możliwie najszerszych,
nie tylko z książek czerpać mądrość,
ale z nieba, ziemi, z dębów i buków
Jan Amos KomeńskiI.NASZA MISJA EDUKACYJNA I JEJ CELE

Edukacja w parkach narodowych wiąże się z ustawową definicją tego rodzaju obszaru, który jest najwyższą formą ochrony obszarowej w Polsce. W Ustawie o Ochronie Przyrody z 16.04.2004 r., znajduje się zapis, że jednym z celów ochrony przyrody jest kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie i promocję w dziedzinie ochrony przyrody.

Międzynarodowa Strategia Edukacji Ekologicznej z 1988 r. mówi o niezwłocznej potrzebie prowadzenia zajęć szkoleniowych i wychowawczych przez parki narodowe. W Strategii tej kładzie się nacisk na wyjaśnianie koncepcji i celów ochrony obszarów chronionych ale również nie zapomina się o opracowywaniu programów umożliwiających poznanie tych obszarów, czy o tworzeniu wystaw ekologicznych. Działalność edukacyjna Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN), podobnie jak innych jednostek chronionych tej rangi, mieści się w nurcie edukacji nieformalnej, pozaszkolnej (Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej) i obejmuje swoim działaniem różne grupy wiekowe, społeczne i zawodowe.

W założeniu, skuteczna edukacja ma doprowadzić do równowagi pomiędzy społecznymi potrzebami (konsumpcyjne korzystanie z terenu Parku) a koniecznością ochrony przyrody, oraz do powszechnej akceptacji szczególnego sposobu gospodarowania na tym terenie i zasad jego udostępniania. Prowadzone przez WPN działania edukacyjne mają na celu nie tylko przekazywanie wiedzy ale również wzmacnianie dotychczasowego społecznego przekonania o zasadności objęcia tego fragmentu Pojezierza Wielkopolskiego najwyższą formą ochrony przyrody.

 

II. TRADYCJE EDUKACYJNE

Miejscem narodzin inicjatyw związanych z edukacją przyrodniczą na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego było pierwsze Muzeum Przyrodnicze utworzone już w 1952 roku (a więc 5 lat przed formalnym utworzeniem Wielkopolskiego Parku Narodowego). Ze względu na zły stan techniczny budynku, w którym umieszczono ekspozycję, Muzeum i zgromadzone w nim eksponaty w 1998 r. zostały przeniesione do nowej siedziby WPN w Jeziorach. W tym samym czasie w nowej siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego rozpoczął swoją działalność Ośrodek Muzealno – Dydaktyczny WPN. W 2007 roku nazwa Ośrodka została zmieniona na Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego (CEE).

 

III. OBIEKTY W OPARCIU O KTÓRE AKTUALNIE REALIZUJEMY NASZE DZIAŁANIA EDUKACYJNE

1. MUZEUM PRZYRODNICZE WIELKOPOLSKIEGO PARKU NARODOWEGO W JEZIORACH

2. SZEŚĆ ŚCIEŻEK EDUKACYJNYCH
  • NA TROPACH LĄDOLODU
  • WOKÓŁ STAREJ WIEŻY
  • NADWARCIAŃSKA ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA
  • LEŚNA SZKOŁA W JEZIORACH
  • ROŚLINY NA ŚCIEŻCE DYDAKTYCZNEJ LEŚNA SZKOŁA W JEZIORACH
  • ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA OSOWA GÓRA- JEZIORY

3. SALA AUDIOWIZUALNA
Sala może pomieścić ok. 100 osób. Pomieszczenie jest wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny pozwalający na przeprowadzanie ilustrowanych slajdami zajęć teoretycznych oraz odtwarzanie filmów. Sala udostępniana jest dla celów organizacji konferencji i innych spotkań o charakterze naukowym i popularno- naukowym.

4. SALA LEKCYJNA ” Leśnej Szkoły”
Salka przystosowana jest do przeprowadzania zajęć o charakterze praktycznym- warsztatów, zajęć plastycznych i in. stanowiących uzupełnienie zajęć praktycznych realizowanych na zewnątrz budynku.

5. DWIE SALE KONFERENCYJNE
  • Duża sala na ok. 70 osób
  • Mała sala na ok. 20 osób
6. BIBLIOTEKA
Biblioteka Wielkopolskiego Parku Narodowego udostępnia aktualnie ok. 5000 egzemplarzy książek i czasopism związanych z zasobami przyrodniczymi tego obszaru chronionego oraz z ochroną środowiska.

7. WIATA EDUKACYJNA/ OGNISKOWA
W wiacie organizowane są warsztaty, spotkania oraz ogniska dla uczestników zajęć realizowanych przez Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wiata nie jest wynajmowana w celu organizacji imprez komercyjnych.

 
IV. JAKIE DZIAŁANIA EDUKACYJNE PROWADZIMY

Działalność edukacyjna ma wiele form i kierowana jest do różnych grup odbiorców. Są to głównie uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych, choć oferta edukacyjna obejmuje również działania mające na celu kształtowanie świadomości i wrażliwości ekologicznej przedstawicieli starszych grup społecznych (m.in. studentów I, II i III stopnia oraz słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku).

W swoich codziennych działaniach Edukatorzy zatrudnieni w Parku stosują rozbudowany system narzędzi i technik, dzięki którym przyswajanie informacji staje się łatwiejsze, a w przypadku dzieci staje się też formą zabawy w terenie. Takim celom służy m.in. wyposażenie ścieżki edukacyjnej „Leśna Szkoła”.

Szczególne działania edukacyjne Centrum Edukacji Ekologicznej kieruje do dzieci i młodzieży ze szkół położonych w sąsiedztwie Parku.

Centrum Edukacji Ekologicznej łączy też zdobywanie wiedzy o środowisku przyrodniczym Parku oraz jego ochronie z formami czynnej rekreacji organizując cyklicznie rajdy rowerowe oraz biegi przełajowe dla uczniów szkół podstawowych.

Uczestniczymy również w długoterminowych ogólnopolskich projektach edukacyjnych promujących formy rekreacji rodzinnej nastawionej na poznawanie walorów polskich parków narodowych. W tę formę edukacji wpisuje się m.in. Dzika Odyseja. https://www.youtube.com/watch?v=qjrFp7SerGU&ab_channel=DzikaOdyseja

Podobny sposób poznawania wiedzy przyrodniczej poprzez łączenie celów poznawczych z aktywnością fizyczną realizowaną na cennych przyrodniczo obszarach przyświecał również cyklom spotkań EKOatletów.

https://www.facebook.com/watch/?v=665804101272660

Edukatorzy Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzą również spotkania o charakterze informacyjno- edukacyjnym w placówkach o charakterze oświatowym położonych w sąsiedztwie Parku.

Wielkopolski Park Narodowy obejmuje swoim patronatem konkursy i imprezy edukacyjne organizowane przez inne instytucje, pod warunkiem, że profil ich działalności lub problematyka eventów pozostaje zgodna z realizowanymi przez nas zadaniami statutowymi.

Edukując przekazujemy nie tylko informacje na temat ochrony przyrody Wielkopolskiego Parku Narodowego, ale również kształtujemy wiedzę i umiejętności z zakresu ekologicznego stylu życia- np. nurtu zero waste.

W ramach swojej działalności Centrum Edukacji Ekologicznej współpracuje również z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Jednym z aspektów funkcjonowania CEE jest działalność wydawnicza.

Szczegółową ofertę edukacyjną Parku znajdą Państwo w zakładce Oferta edukacyjna.

 

V. MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE 
Informujemy, ze Centrum Edukacji Ekologicznej zamieszcza również treści edukacyjne na specjalnie do tego celu utworzonym profilu na Facebook-u.
https://www.facebook.com/CENTRUM.EDUKACJI.EKOLOGICZNEJ.WPN/

VI. NASI EDUKATORZY

dr Dorota Matuszewska
Kierownik CEE
p.o. kustosza Muzeum Przyrodniczego WPN
61-898-23-20
507-099-488
d.matuszewska@wielkopolskipn.pl

inż. Mikołaj Wojciechowski
Sp. ds. edukacji ekologicznej
61-898-23-27
m.wojciechowski@wielkopolskipn.pl

mgr Marta Dalc
Sp. ds. edukacji ekologicznej
61-898-23-21
m.dalc@wielkopolskipn.pl 

mgr inż. Maria Prawdzińska-Jarysz
Sp. ds. edukacji ekologicznej
61-898-23-22
m.prawdzinska-jarysz@wielkopolskipn.pl

Stanisław Jędrkowiak
Sp. ds. edukacji ekologicznej
61-898-23-23
s.jedrkowiak@wielkopolskipn.pl


ADRES E-MAIL CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ: lesna.szkola@wielkopolskipn.pl

Centrum Edukacji Ekologicznej

Rekomendowana Atrakcja turystyczna Powiatu Poznańskiego!

Zakończyła się czwarta edycja Certyfikacji Atrakcji Turystycznych Powiatu Poznańskiego. Wyróżnienie uzyskało 47 obiektów, a uroczysty finał akcji odbył się 18 marca w Dworze Skrzynki.

Celem przedsięwzięcia jest promocja oferty turystycznej aglomeracji poznańskiej oraz systematyczne podnoszenie jej standardu. W tym roku do grona organizatorów certyfikacji: Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT) oraz Powiatu Poznańskiego dołączył Instytut Skrzynki – Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego. Przedstawiciele wyróżnionych atrakcji odebrali pamiątkowe certyfikaty z rąk starosty poznańskiego Jana Grabkowskiego. 

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego uzyskało Certyfikat Atrakcji Turystycznej Powiatu Poznańskiego w kategorii parki rozrywki/ ośrodki edukacji.


Certyfikaty zdobyte w projekcie zostały przyznane na dwa lata. Stanowić będą element zróżnicowanych działań promocyjnych, prowadzonych przez Poznańską Lokalną Organizację Turystyczną oraz Powiat Poznański.